เรื่องราวของเรา

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2557 โดยการรวมตัวของมืออาชีพด้านการเงินการลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยี ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามใบอนุญาตเลขที่ ด06-0092-25 เริ่มให้บริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม ผ่านช่องทางออนไลน์ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559

นอกเหนือจากการลงทุน เทรเชอริสต์ยังตระหนักดีว่า ทุกคนต้องการหลักประกันในชีวิตทั้งเพื่อตัวเองและคนที่รัก และต้องการตัวช่วยสำหรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสามารถตอบโจทย์นั้นได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญ คนไทยควรได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม ว่าควรมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเท่าไรจึงจะพอดี ไม่มากเกินจำเป็น และไม่น้อยไปจนไม่สามารถคุ้มครองได้เพียงพอ

เทรเชอริสต์จึงผสมผสานองค์ความรู้ทางการเงินด้านประกันชีวิตเข้ากับดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างขึ้นเป็น ”ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์” ที่มาพร้อมทั้งการจัดสรรสัดส่วนประกันชีวิตแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละคน และการช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์มากที่สุด จากบรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มากมาย ผ่านกระบวนการคำนวณอัตโนมัติที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ซึ่งมุ่งประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

Team

Image Keng

ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์

Founder, Product and Commercial Lead

 • ผู้ก่อตั้งเพจและเว็บไซต์ Thailand Investment Forum ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 322,000 คน
 • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 • อดีต Head of Investment บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) Holding Company หลักของกลุ่มสหพัฒน์
 • อดีต Head of Treasury & Investment สถาบันการเงินและบริษัทประกันชีวิตระดับโลก
linkedin
Image Jeep

สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

Co-Founder, Marketing Lead

 • ผู้ก่อตั้งและนักกลยุทธ์ BrandBaker บริษัทให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล
 • กรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
linkedin
Image Kassiri

กาศศิริ ธนพัชรศิริ

Co-Founder

 • ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 • อดีต Retail Management Analyst, the Nielsen Company
 • อดีต Financial Analyst, ExxonMobil Limited
Image Siwat

ศิวัตม์ สิงหสุตกร

Advisor

 • Insurance Domain Expert
 • นักวางแผนการเงินอิสระ คุณวุฒิ CFP® สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • วิทยากรบรรยายด้านประกันและวางแผนการเงิน
 • เจ้าของเพจ วางแผนการเงินกับ Insuranger
Image Nut

กัลยรัตน์ กาญจนบัตร

Director, Technology Lead

 • ผู้ก่อตั้ง Cupcode บริษัทพัฒนา IT Solution สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Image Nun

ฐนันทิพย์ วุฒิการโกศล

Product Owner and Design Lead

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Image Note

นภดล นภลัย

Developer Coach and Process Improvement

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Image Boss

อภิชาติ แสกรุง

Software Developer

 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Image Win

นิธินันท์ อัศวนุวัฒน์

Software Developer

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี